ဆက္သြယ္၇န္

လိပ္စာ:E-Industry Netword Co.,LTD. 1518 Piboonsongkram Rd. Bangsue, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand

တယ္လီဖုန္း :+662-586-7700

ဖက္စ္ (fax) :+662-586-7700

အီးေမး :webmaster@myanmarmall.net

နုတ္ : အလုပ္ရက္ တနလၤာ - ေသာၿကာ 08.30-16.30 (Thai Time)

ဆက္သြယ္၇န္

* ေခါင္းစဥ္:

* အေသးစိတ္ :

* အီးေမး :

* အမည္ :

* တယ္လီဖုန္း :

လိပ္စာ :