နယူးေခ်ာင္းသာႏွင့္ သီရိၿမိဳင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးရ

Page View : 1,410
News Type : Travel

ခန္႔ထက္

ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ-၂

အတဲြ (၁၂)၊ အမွတ္(၃၅)

ဟုိတယ္၊ ခရီးသြား၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ ဟုိတယ္မ်ားအနက္ ေခ်ာင္းသာရိွ နယူးေခ်ာင္းသာဟိုတယ္ႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ရိွ သီရိၿမိဳင္တုိ႔အား တစ္ႏွစ္ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခ က်ပ္သိန္း ၄၂၀၀၊ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ စီျဖင့္ အသီးသီးတင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ေခ်ာင္းသာရိွ အခန္း ၂၇  ခန္းပါ နယူးေခ်ာင္းသာဟုိတယ္ကို ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ ဦးဇင္မင္းေမာင္ေမာင္က တစ္ႏွစ္ငွားရမ္းခ ေငြက်ပ္သိန္း ၄၂၀၀ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ရိွ အခန္း ၇ ခန္းပါရိွေသာ သီရိၿမိဳင္ဟုိတယ္ကို ေဒၚယမင္းခ်ိဳက ငွားရမ္းခ ေငြက်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ ျဖင့္ အျမင့္ဆံုးေပးကာ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ဟုိတယ္၊ ခရီး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဌာနပုိင္ဟုိတယ္ႏွင့္ ဧည့္ရိပ္သာရွစ္လံုးကို ယခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္းပုိင္းက ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ ပုဂၢလိကကို လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ ဟုိတယ္ႏွင့္ ဧည့္ရိပ္သာရွစ္လံုးမွာ ျပင္ဦးလြင္ရိွ နန္းၿမိဳင္၊ သီရိၿမိဳင္၊ ဂႏၶမာၿမိဳင္ဟုိတယ္မ်ား၊ ေက်ာက္ဆည္ရိွ ေက်ာက္ဆည္ရိပ္သာ၊ ေခ်ာင္းသာရိွ နယူးေခ်ာင္းသာဟုိတယ္၊ က်ိဳင္းတံုရိွ က်ိဳင္းတံုဟုိတယ္(သစ္)၊ ေျမာက္ဦးရိွ ေျမာက္ဦးဟုိတယ္တို႔ျဖစ္သည္။

ယခုတင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သူမ်ားသည္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းအတုိင္း ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ဟုိတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာမ်ားကုိ ပုဂၢလိကသုိ႔ လဲႊေျပာင္းလုပ္ကုိင္ေစျခင္းေၾကာင့္ ဟုိတယ္မ်ားထက္ ပုိၿပီး၀န္ေဆာင္မႈပုိင္းတြင္ ပုိေကာင္းလာႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဧည့္လမ္းၫႊန္အသင္း တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ ဟုိတယ္မ်ားသည္ တည္းခိုရာတြင္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အဆင္မေျပမႈမ်ားရိွျခင္း၊ အခန္းတြင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ား အခ်ိန္မီမျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေသာ အခ်က္မ်ားရိွေၾကာင္း
မႏၲေလးဟုိတယ္ဇုန္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

လက္ရိွတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ လုိင္စင္ခ်ထားၿပီး ဟုိတယ္ႏွင့္ တည္းခုိရိပ္သာ စုစုေပါင္း ၈၉၁ လံုးရိွသည့္အနက္ ဌာနမွ ငွားရမ္းဟုိတယ္ ၂၁ လံုးအထိရိွေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

http://www.7daynewsjournal.com/article/12532


Post on : 26/11/2556 10:58