ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုန္တြင္ သုေတသနျပဳၿပီးလွ်င္ ႏုိင္ငံျခားငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား ခြင့္ျပဳမည္ဟုဆို

Page View : 1,390
News Type : Business

သန္းေဌး

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ-၇

အတဲြ (၁၂)၊ အမွတ္(၄၀)

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ငါးသယံဇာတသုေတသနျပဳလုပ္ၿပီးပါက ႏုိင္ငံျခားငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားကို ငါးဖမ္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမြးေရ/ေက်းလက္၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မူ၀ါဒခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ တရားမ၀င္ငါးဖမ္းဆီးမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေနာ္ေ၀းသုေတသနေရယာဥ္မွ ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္ကာ ႏုိင္ငံတကာႏုိင္ငံျခားငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳသတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးခင္ေမာင္ေအးက ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္၌ ယင္းသေဘၤာေပၚတြင္ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ျပည္ပခရီးစဥ္တြင္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံအစုိးရမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရသို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးအေနျဖင့္ တုိင္းတာေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကုိယ္စား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပုိင္နက္ ပင္လယ္ကမ္းလြန္ေရတိမ္ပုိင္းႏွင့္ သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုန္တုိ႔တြင္ တည္ရွိေနသည့္ ငါးသယံဇာတျဖစ္တည္မႈကို ေလ့လာသုေတသနျပဳေပးသည့္အတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိပါေၾကာင္း၊ ထြက္ေပၚလာမည့္ သုေတသနသတင္းမ်ားအရ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေျမသယံဇာတတုိ႔ႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္သံုးစြဲသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးခင္ေမာင္ေအးကေျပာသည္။

အစားအစာဖူလံုေစေရးအတြက္ ေနာင္လာမည့္လူဦးေရ သန္း ၁၀၀ ကို ေမွ်ာ္မွန္း၍ တြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ရန္ Rv Dr. Fridtjof Nansen ေရယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရလာသည့္ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ငါးတည္ရွိမႈထုထည္ပမာဏ၊ ေရရွည္ငါးဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈမ်ားအား တြက္ခ်က္၍ ငါးဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈတုိ႔ကုိ အေသးစိတ္တြက္ခ်က္ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္သည္။ ငါးဖမ္းေရယာဥ္ တည္ရွိမႈစနစ္က်င့္သံုးကာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး လူထုသေဘာထားရယူ၍ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄- ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွစတင္ကာ ႏုိင္ငံျခားငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားအား ငါးဖမ္းခြင့္မျပဳေတာ့ေၾကာင္း တရား၀င္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ေရခ်ိဳငါးသယံဇာတ ေပါမ်ားေစေရးအတြက္ ေရလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈနည္းပါးေစေရးအတြက္ ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူးေဒသမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြဲ၍ ေပါင္းစည္းလယ္ယာစနစ္မ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အစာအာဟာရေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ တစ္ဦးခ်င္း ငါးစားေသာက္မႈတုိးတက္၍ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ တုိးတက္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ ေဆာင္ရြက္သြားျခင္းျဖင့္ ငါးသယံဇာတျပဳန္းတီးမႈေလ်ာ့ပါးၿပီး ငါးသယံဇာတတုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ ေနာ္ေ၀းသုေတသန ငါးသယံဇာတေလ့လာတုိင္းတာေရး ေရယာဥ္သည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ မွ ၃၀ ရက္အထိ ၁၈ ရက္ၾကာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ သုေတသနျပဳခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ နန္းသီတာဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆုိက္ကပ္ၿပီး ေနာက္သံုးရက္တြင္ ပင္လယ္ျပင္သို႔ျပန္လည္ထြက္ခြာကာ ဆက္လက္သုေတသနျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ေရယာဥ္ႏွင့္အတူ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္မွ ကထိကမ်ား၊ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား စုစုေပါင္း ၁၂ ဦး လုိက္ပါသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ယင္းသေဘၤာသည္ ၁၉၇၉-၈၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ သုေတသနျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အၾကာတြင္ ထပ္မံေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

 

http://www.7daynewsjournal.com/article/12844


Post on : 17/12/2556 15:19